Algemeen
Het slagen van detacheringsprojecten en groepsdetacheringen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de vaardigheden en kwaliteiten van de betrokken bedrijfsleiders en teambegeleiders.
Tevens is dit vakgebied volop in ontwikkeling en wordt van bedrijfsleiders en teambegeleiders steeds meer verwacht door zowel klanten, organisatie als (gedetacheerde) medewerkers.
Taakinhoudelijke ondersteuning vanuit de eigen organisatie is dus een must!

Naast het verder ontwikkelen van eigen vaardigheden is het ook van belang dat bedrijfsleiders en teambegeleiders project overstijgend blijven denken cq. handelen. Zij moeten de verbinding kunnen blijven leggen tussen de diverse projecten en de overkoepelende belangen en doelstellingen van de organisatie.

Het programma
Omdat wij de bovenstaande vraagstelling in de markt regelmatig tegenkomen, heeft
W2 Insight een programma ontwikkeld die recht doet aan zowel vakgebied als belevingswereld van bedrijfsleiders en teambegeleiders.
Dit programma wil een professionaliteitsslag betekenen voor de deelnemers en hen op een laagdrempelige en vooral praktische manier de vaardigheden, tools, kennis en inzichten bieden die nodig zijn om hun leidersrol te kunnen blijven innemen.

Opbouw
De gehele programma kenmerkt zich door maatwerk; al naar gelang de wensen van de organisatie worden in het programma de gewenste accenten aangebracht. Tevens worden onderdelen in de vorm van Coaching of Coaching on the Job worden gegeven.

Als indicatie voor een gemiddelde duur van de training geldt 7 dagdelen. Dit is inclusief een terugkomdag(deel).

Het eerste dagdeel wordt geopend door de leidinggevende. In het laatste dagdeel komen visie en missie van de organisatie aan de orde. Voor dit dagdeel wordt daarom de leidinggevende opnieuw uitgenodigd.
Alle thema’s zijn uitgewerkt in praktische werkvormen waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van dynamische opdrachten en videomateriaal.

Resultaat
Alle onderdelen van het programma zijn met elkaar vervlochten en lopen in elkaar over.
Om de beoogde resultaten van deze training toch duidelijk weer te kunnen geven, zijn de resultaten uitgewerkt per programmaonderdeel:

Basisvaardigheden communicatie
Deelnemers ervaren de basisregels van communicatie en weten hoe communicatie werkt. Dit onderdeel geeft veel helderheid bij dagelijks veel voorkomende irritaties en vragen als: “waarom begrijpt de ander me niet?” of; “waarom doet die ander nu niet wat ik vraag?”
Deelnemers gaan tevens aan de slag met het geven en ontvangen van feedback. Ook kennen deelnemers de negatieve gevolgen van het niet (tijdig) geven van feedback.

Terugdringen verzuim
Deelnemers hebben inzicht en gesprekstechnieken in hoe verzuim effectief aan te pakken.

Het ‘IJsberg model’
Na kennis gemaakt te hebben met dit model, hebben deelnemers  meer inzicht in eigen gedrag en het gedrag van anderen. Men kan op een eenvoudige, maar doeltreffende wijze onderkennen waar andermans reacties vandaan komen en zo andermans gedrag sturen en beïnvloeden.

Luistervaardigheden
Goed luisteren is een echte kunst!
Na dit onderdeel kennen de deelnemers de regels die goed en actief luisteren mogelijk maken en zijn op de hoogte van veel gemaakte ‘luisterfouten’.
Indringende oefeningen maken deelnemers bewust van waar ze goed luisteren of waar ze zaken voor anderen invullen.

(Voor)Oordelen en aannames
(Voor)Oordelen en aannames kunnen samenwerking en communicatie tussen mensen volledig torpederen.
In dit onderdeel staan deelnemers stil bij hun eigen (voor)oordelen, en aannames en leren ze hoe gecheckt en doorgevraagd moet worden om situaties zuiver in beeld te krijgen.

Elkaars talenten ontdekken
Het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt om in een team op de hoogte te zijn van elkaars talenten. Het leren ontdekken van elkaars talenten kan leiden tot een bredere inzetbaarheid van collega’s, meer motivatie en een sterkere verbinding van alle collega’s in het team.
Dit onderdeel helpt deelnemers  om, aan de hand van eenvoudige gesprekstechnieken, op een natuurlijke en ontspannen wijze de talenten van de ander te ontdekken.

Transactionele Analyse met de Dramadriehoek (redder-aanklager-slachtoffer)
Na dit onderdeel kunnen deelnemers onproductieve gedragspatronen herkennen en de diverse rollen hierin onderscheiden. Tevens weten deelnemers hoe er ingegrepen kan worden om deze patronen te doorbreken en zichtbaar te maken voor degene die het betreft.
Deelnemers tonen meer eigen verantwoordelijkheid en minder afschuifgedrag.
Ook in dit onderdeel wordt er veelvuldig geoefend.

De eigen verantwoordelijkheid / Cirkel van invloed
Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid wordt als positief gezien. Wanneer mensen er echter tegenaan lopen dat ze hierbij begrenst worden door hun de eigen mogelijkheden of die van hun eigen functie, leidt dit vaak tot onduidelijkheid, boosheid of frustratie. Dit met gelatenheid en onverschilligheid als gevolg.
Na dit onderdeel kunnen deelnemers een goede inschatting maken van hun grenzen van  eigen verantwoordelijkheid en hun eigen ‘Cirkel van invloed; “Tot waar kan ik zelf iets doen, waar moet ik de hulp van anderen inschakelen en hoe pak ik dat vervolgens aan?”

Gedrag herkennen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek
Wanneer bedrijfsleiders en teambegeleiders te maken hebben met medewerkers met persoonlijkheidsproblematiek, is het een valkuil om dit te gaan analyseren en diagnosticeren.  Ze zijn immers geen arts of verpleegkundige. Wat wél nodig is, zijn handvatten over hoe men met deze problematiek om moet gaan.
Deelnemers leren hierin hun eigen houding te bepalen en deze consequent in te zetten zodat er naar alle betrokkenen toe duidelijkheid heerst.

De kunst van het begeleiden
Goed begeleiden is een kunst. Deelnemers krijgen concrete handvatten aangereikt die ze kunnen inzetten bij het begeleiden en coachen van hun mensen, maar ook tools die nodig zijn om ‘lastige’ gesprekken omtrent presteren of (ziekte)verzuim goed te kunnen voeren. De aangereikte methodes worden ook hier weer ruimschoots in de praktijk geoefend.

De kunst van het beoordelen
Veel mensen hebben moeite om te komen tot een goede beoordeling. Wanneer er meerdere collega’s betrokken zijn bij een beoordeling is het zelfs extra moeilijk, om te komen tot een eenduidige beoordeling.
In dit onderdeel leren de deelnemers voorgoed af te rekenen met twijfels bij een beoordeling. Ze leren het belang van concreetheid van informatie.
Wanneer informatie concreet is, bestaat er geen twijfel meer over goed of niet goed.
Dit eenmaal ervaren, is er geen beoordeling meer waar men nog tegenop ziet!
Na deze module zijn deelnemers tevens in staat om op een respectvolle en efficiënte manier een slechtnieuwsgesprek te voeren. Na dit onderdeel beschikken deelnemers over diverse gesprekstechnieken en hebben hiermee geoefend.

Leerstijlen
Iedereen leert op zijn eigen manier: de één leert door te doen, de ander door een handleiding te lezen, weer een ander door te kijken hoe anderen het doen om vervolgens een eigen stijl te kiezen. Daar is helemaal niets mis mee!
Het wordt pas ingewikkeld wanneer we iemand moeten gaan begeleiden die een geheel andere leerstijl heeft dan wijzelf.
Deelnemers leren in dit onderdeel daarom wat hun eigen leerstijl is en krijgen inzicht in de overige leerstijlen zodat ze ook op dit gebied van begeleiden maximaal bij de ander kunnen aansluiten.

Loslaten van oude gewoontes en verworvenheden;  het vergroten van de comfortzone.
In dit onderdeel leren deelnemers wat een comfortzone is, wat hun eigen comfortzone is èn hoe het voelt om die te vergroten en daardoor ruimte te scheppen voor verdere groei.

Meer energie, passie en plezier in je werk ‘VIS!’
Het wereldberoemde ‘VIS!’ Programma laat deelnemers op een ontspannen manier kennis maken met vier eenvoudige pijlers om meer energie, passie en plezier in het eigen werk te ontdekken. Centraal staat hierbij; ‘het maakt niet uit wat voor werk je doet, het maakt wel uit hoe je het doet’.

Denken op de ‘VIS!’ manier vergroot de betrokkenheid van deelnemers, geeft stof tot nadenken over hoe men zelf meer energie, passie en plezier kan realiseren en is iets om collega’s weer verder bewust van te maken.