1     Algemeen

a)  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van W2 Insight, gevestigd in Eindhoven. Inschrijving Kamer van Koophandel: 12041804.

b)  Op alle betrekkingen tussen W2 Insight en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

c)  Alle offertes en aanbiedingen van W2 Insight zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm. Tenzij anders vermeld is de geldigheid van een offerte of aanbieding 30 dagen, gerekend vanaf dagtekening ervan.

d)  Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van kracht wanneer deze door W2 Insight schriftelijk zijn bevestigd.

e)  Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien van tevoren schriftelijk overeengekomen.

f)  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. W2 Insight en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2     Definities

a)  Training: een collectief proces van ontwikkeling, vaardigheidsverbetering of bewustwording van een groep van deelnemers. Wanneer een training gevolgd kan worden door medewerkers van verschillende organisaties, is er sprake van een open training.

b)  Coaching: een individueel proces tussen coach en coachee waarbij de laatste komt tot inzichten om een persoonlijk gevoelde probleemsituatie op te lossen.

c)  Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door W2 Insight laat adviseren en/of W2 Insight opdracht geeft voor trainingen en/of coaching en/of andersoortige programma’s.

d)  Opdracht: de afspraken tussen W2 Insight en opdrachtgever over werkzaamheden, locatie, uitvoering en prijs.

e)  Opdrachtbevestiging: bevestiging van de opdracht met vastlegging van: –  naam van de opdrachtgever; –  omschrijving van de door W2 Insight uit te voeren werkzaamheden; –  data van uitvoering van de werkzaamheden; –  de investeringstarieven en de betalingscondities.

f)  Programma: een voor opdrachtgevers op maat gemaakt geheel van training, coaching, masterminds / brainstormsessies, intervisie, managementdagen, online instrumenten, strategiesessies, versnellingsdagen (gezamenlijk als team werken aan specifieke doelen), projectpresentaties, etc.

3     BTW

a)  Conform de belastingvoorschriften wordt het geldende hoge BTW-tarief gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching zoals deze door W2 Insight worden aangeboden.

b)  Voor uitvoering van opdrachten bij organisaties en instituten die geregistreerd staan bij CRKBO, geldt dat deze zijn vrijgesteld van BTW. De diensten van W2 Insight zijn dan vrij van BTW. Dit alles voor zolang als W2 Insight bij het CRKBO is geregistreerd.

4     Betalingsvoorwaarden

a)  Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij W2 Insight op de bankrekening te zijn bijgeschreven, tenzij in de offerte anders vermeld. Compensatie en/of schuldvereffening zijn niet toegestaan.

b)  Het opschorten van werkzaamheden of ontbinden van de overeenkomst door W2 Insight vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen door opdrachtgever, ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

5     Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de opdracht mondeling door de opdrachtgever is gegeven, danwel W2 Insight de door opdrachtgever ondertekende offerte heeft ontvangen.

6     Annulering

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk per brief of e-mail worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij W2 Insight binnenkomt geldt als annuleringsdatum.

a)  In gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de navolgende percentages van de investering als annuleringskosten in rekening gebracht: – Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen vóór aanvangsdatum (de eerste dag van het programma): 100% van de totale investering. – Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 45e dag vóór aanvangsdatum (de eerste dag van het programma): 80% van de totale investering. – Annulering c.q. uitstel eerder dan 45 dagen vóór aanvangsdatum (de eerste dag van het programma): 30% van de totale investering.

b)  Annulering van inschrijvingen van individuele deelnemers is niet mogelijk. Vervanging van deelnemers is wel toegestaan.

c)  Indien op het moment van annulering door W2 Insight kosten zijn gemaakt (specifiek drukwerk, boeken, materialen, ingekochte tests, contracten met derden, reserveringen, etc.), zijn deze te allen tijde voor de volle 100% door opdrachtgever te vergoeden.

d)  Indien door overmacht (ziekte of uitval trainers) een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

7     Investeringstarieven

a)  De investeringstarieven, alsmede de betalingscondities, worden vermeld in de offerte. Ná ondertekening hiervan geldt de offerte als opdrachtbevestiging. De door trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden door W2 Insight rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

b)  W2 Insight is niet gehouden aan eerder geoffreerde prijzen en tarieven wanneer opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze aanbiedingen, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevatten.

c)  Reiskilometers worden standaard berekend à € 0,45 per kilometer.

8     Wijziging van een opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal W2 Insight in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. W2 Insight is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9     Geheimhouding

a)  Alle informatie, die uit de samenwerking tussen W2 Insight en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

b)  W2 Insight rapporteert opdrachtgever niet over individuele prestaties / ontwikkelingen van deelnemers aan trainings- of coachingsprogramma’s. De wetenschap dat een individuele ontwikkeling bekend is bij een andere persoon buiten deelnemers of coachee, werkt namelijk te allen tijde remmend op de openheid van deelnemers in de programma’s en daarmee op het gewenste resultaat van het programma.

c)  Alle trainers en coaches, in dienst van- of werkend voor W2 Insight, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

d)  W2 Insight treft alle voorzorgsmaatregelen om deze geheimhouding gestand te kunnen doen.

e)  W2 Insight houdt zich aan de betreffende bepalingen, opgenomen in de Nederlandse wetgeving omtrent privacy en geheimhouding.

f)  Voor wat betreft Coaching, onderschrijft W2 Insight de ethische codes van de Britisch Associoation of Counselling & Psychotherapy (BACP).

g)  Opdrachtgever zal aan derden op geen enkele wijze mededeling doen omtrent werkwijze en methodiek van W2 Insight tenzij vooraf besproken met W2 Insight.

10     Eigendom

a)  Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van W2 Insight en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van W2 Insight worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld. Opdrachtgevers erkennen het intellectuele eigendom van W2 Insight van materialen tenzij deze materialen specifiek in hun opdracht en tegen overeengekomen betaling zijn ontwikkeld.

b)  Indien derden bij opdrachtgever met betrekking tot zaken die W2 Insight rechtens toekomen, rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals bijvoorbeeld een beslag, dient opdrachtgever deze partijen direct op de hoogte te brengen van de rechten van W2 Insight. Opdrachtgever zal W2 Insight tevens direct informeren.

11     Verplichting van de opdrachtgever

a)  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden te verstrekken, welke W2 Insight nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gegevens naar beste weten, juist, tijdig en volledig verstrekt.

b)  W2 Insight is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht wanneer de investering gebaseerd en gecalculeerd is op basis van een onjuiste informatie van opdrachtgever.

c)  Opdrachtgever zorgt ervoor dat eventuele medewerkers van de opdrachtgever die bij de opdracht betrokken zijn, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en zich hebben gecommitteerd aan de opdracht.

12     Uitvoering van de opdracht

a)  W2 Insight zal opdrachten naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.

b)  W2 Insight bepaalt de wijze waarop- en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

c)  Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van W2 Insight.

d)  W2 Insight mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

e)  Voor haar activiteiten selecteert W2 Insight geschikte locaties. Indien opdrachtgever voor een locatie zorgt, oordeelt W2 Insight over de geschiktheid daarvan.

f)  De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

13     Vervanging deelnemers programma’s

a)  Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.

b)  Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever W2 Insight hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.

c)  W2 Insight heeft het onbeperkte recht om uitvoerende trainer(s) te vervangen.

14     Overmacht

a)  W2 Insight is niet gehouden aan nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b)  W2 Insight kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen naar opdrachtgever opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

c) Restitutie van reeds door opdrachtgever betaalde facturen vindt uitsluitend plaats voor de op het moment van ontbinding nog niet door W2 Insight uitgevoerde werkzaamheden.

15     Afsluiting van de opdrachten en aansprakelijkheid

a)  W2 Insight is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap door W2 Insight waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

b)  Eventuele reclames dienen binnen 5 werkdagen ná leveringsdatum bij W2 Insight schriftelijk te zijn neergelegd. W2 Insight kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gebreken die niet eenduidig door haar toedoen zijn veroorzaakt.

c)  Aansprakelijkheid van vervolgschade is bij voorbaat geheel uitgesloten.

d)  De aansprakelijkheid bij schade dan wel gebreken blijft beperkt tot het bedrag van de gefactureerde werkzaamheden van de onderhavige opdracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste vier weken.

e)  W2 Insight is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven op www.W2Insight.nl.

f)  Opdrachtgever vrijwaart W2 Insight voor alle eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht.

16     Overig

a)  Alle schriftelijk tussen W2 Insight en opdrachtgever vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.

b)  Deze Algemene Voorwaarden gelden per 1-1-2017 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.